طی چهار ماه بیش از 4 بار جابه جا شدیم و با آنکه مشکل شبکه داخلی داشتیم ولی سامیار در همه لحظات در دسترس بود و این برای ما عالی بود.

ایمان حری

حسابدار شرکت فروزان