به نظر من اگر کسی در کار کردن با سامیار جدی باشد، در فرصت کمی سامیار هم مانند اسمش (یار پدر) در همه جوانب کسب و کارش و با قدرت به یاری وی خواهد شتافت.

محسن شیخعلیشاهی

مدیرعامل مایکروساخت گستر