نسخه 70 (توسعه گزارش ها و کنترل ها)

آدرس:
برگشت

سیستم حسابداری

 • کنترل جلوگیری از تعریف اشتباه سال مالی اضافه شد .
 • در بخش تنظیمات اولیه ، تنظیمات انبار و بازرگانی انبار پیش فرض اضافه شد .

نقد و بانک

 • کنترل مربوط به اجباری شدن ثبت طرف حساب کارمزد در صورت ثبت کارمزد اضافه شد .

انبار

 • در زمان ایجاد آیتم جدید در برگه های رسید ، حواله و تعدیل ، انبار به صورت خودکار انتخاب می شود . (انبار پیش فرض باید در بخش تنظیمات اولیه در حسابداری تعریف شود)

بازرگانی

 • در مرور خرید – تب اقلام اضافه شد . گزارش گیری اقلام تمام فاکتور های خرید و برگشت از خرید در این بخش امکان پذیر می باشد.
 • در مرور فروش – تب اقلام اضافه شد . گزارش گیری اقلام تمام فاکتور های فروش و برگشت از فروش در این بخش امکان پذیر می باشد.
 • در زمان ایجاد آیتم جدید در فاکتور های خرید ، برگشت از خرید ، فروش و برگشت از فروش ، انبار به صورت خودکار انتخاب می شود . (انبار پیش فرض باید در بخش تنظیمات اولیه حسابداری تعریف شود)
 • امکان چاپ اقلام فاکتورهای خرید ، فروش ، برگشت از خرید و برگشت از فروش به صورت مجتمع فراهم شد .
 • امکان حذف سند برای برگه های انتقال در لیست برگه های انتقال فراهم شد

سایر

 • برخی از خطاهای سیستم رفع گردید .

بستن

  نظرتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*