راهنمای ماژول نقد و بانک نرم افزار سامیار

آدرس:
برگشت

.ورود به قسمت نقد و بانک
برای ورود  کافیست در بالای صفحه سمت چپ با کلیک بر رو ی ایکن و انتخاب گزینه نقد و بانک به قسمت نقد و بانک سامیار دسترسی پیدا نمایید

در قسمت نقد و بانک کلیه امور مرتبط با وجوه و چک های دریافتی و پرداختی، ثبت تنخواه ها وهمچنین سوابق و گزارشات آنها را میتوان انجام و مشاهده نمود، که به ترتیب در آرشیو سمت راست تصویر زیر  به تصویر کشیده شده است میزکار قسمت نقد و بانک  گزارش کلی از قبیل نمودار وجوه نقد، لیست چک های پرداختی و دریافتی که سرسید آنها نزدیک می باشد نمایش داده میشود، آرشیو و امکانات قسمت نقد و یانک در سمت راست تصویر نمایش داده شده است که شامل امکاناتی از قبیل برگه دریافت، برگه پرداخت، برگه تنخواه، چک های دریافتی، چک های پرداختی و تنظیمات می باشد که هریک به تفصیل  در ادامه شرح داده میشود.

2. ورود اطلاعات در قسمت نقد و بانک :

در این قسمت کلیه اطلاعات چک وجوه دریافتی، پرداختی و تنخواه ها ثبت و شناسایی میشود که به ترتیب برای آنها از برگه دریافت ، برگه پرداخت و برگه تنخواه استفاده میکنیم

1-2. برگ دریافت:

در این قسمت لیست کلیه برگه های دریافتی که تاکنون ثبت شده است در نگاه اول به چشم میخورد، در این قسمت می توان کلیه چک ها و و جوه نقد دریافتی را مشاهده نمود.
در صورتی که دکمه جدید ا در این صفحه بزنید هدر برگه دریافت باز شده که اطلاعاتی از قبیل تاریخ و حساب پرداخت کننده ، توضیحات در صورت نیاز را وارد مینمایید .

نکته : توضیحات در سند حسابداری آورده میشود .

نکته :تاریخ را میتوان از سمت چپ به راست بدون علامت / به صورت کامل تایپ نمود و سامیار اعداد شما را در صورت صحیح بودن تبدیل به تاریخ مینماید .مثلا : 02/10/1394

1-1-2.برگه دریافت (وجوه نقد):
به منظور ثبت وجوه نقدی پس از ایجاد برگه دریافت بایستی مسیر زیر طی شود

** انتخاب گزینه نقد- تکمیل کادر ردیف نقدی (مبلغ وجوه نقدی و انتخاب حسابی که وجوه به آن واریز گردیده است)

2-1-2.برگه دریافت (چک ):
به منظور ثبت چک پس از ایجاد برگه دریافت بایستی مسیر زیر طی شود

** انتخاب گزینه چک- تکمیل کادر ردیف چک (وارد نمودن شماره چک، تاریخ سرسید، مبلغ، حساب دریافت کننده که می تواند شامل اسناد نزد صندوق، بانک و… باشد و بانک پرداخت کننده چک و سایر موارد باشد )

2-2. برگ پرداخت:

در این قسمت لیست کلیه برگه های پرداختی که تاکنون ثبت شده است و می توان کلیه چک ها و وجوه نقد پرداختی را مشاهده نمود:

در صورتی که دکمه جدید ا در این صفحه بزنید هدر برگه پرداخت باز شده که اطلاعاتی از قبیل تاریخ و حساب دریافت کننده کننده ، توضیحات در صورت نیاز را وارد مینمایید .

1-2-2.برگه پرداخت (وجوه نقد):
به منظور ثبت وجوه نقدی پرداختی پس از ایجاد برگه پرداختی بایستی مسیر زیر طی شود

** انتخاب گزینه نقد- تکمیل کادر ردیف نقدی (مبلغ وجوه نقدی و انتخاب حسابی که وجوه از آن پرداخت گردیده است)

2-1-2.برگه دریافت (چک ):
به منظور ثبت چک پس از ایجاد برگه دریافت بایستی مسیر زیر طی شود

** انتخاب گزینه چک- تکمیل کادر ردیف چک (وارد نمودن شماره چک، تاریخ سرسید، مبلغ، حساب دریافت کننده که می تواند شامل اسناد نزد صندوق، بانک و… باشد و بانک پرداخت کننده چک و سایر موارد باشد )

2-2. برگ پرداخت:

در این قسمت لیست کلیه برگه های پرداختی که تاکنون ثبت شده است و می توان کلیه چک ها و وجوه نقد پرداختی را مشاهده نمود:

در صورتی که دکمه جدید ا در این صفحه بزنید هدر برگه پرداخت باز شده که اطلاعاتی از قبیل تاریخ و حساب دریافت کننده کننده ، توضیحات در صورت نیاز را وارد مینمایید .

1-2-2.برگه پرداخت (وجوه نقد):
به منظور ثبت وجوه نقدی پرداختی پس از ایجاد برگه پرداختی بایستی مسیر زیر طی شود

** انتخاب گزینه نقد- تکمیل کادر ردیف نقدی (مبلغ وجوه نقدی و انتخاب حسابی که وجوه از آن پرداخت گردیده است)

2-2-2.برگه پرداخت (چک ):
به منظور ثبت چک پس از ایجاد برگه پرداخت بایستی مسیر زیر طی شود

** انتخاب گزینه چک- تکمیل کادر ردیف چک (وارد نمودن شماره چک، تاریخ سرسید، مبلغ، حساب پرداخت کننده که می تواند شامل اسناد پرداختی از بانک شهر، تجارت  و… باشد و بانک پرداخت کننده)

3-2. برگه تنخواه:

در این قسمت میتوان خرج کرد و هزینه ها و پرداخت هایی که از طریق تنخواه گردان انجام شده را برگه های تنخواه  ثبت نمود ، در واقع در سند حسابداری صادر شده از روی برگه تنخواه اشخاص و هزینه ها و … بدهکار شده و حساب تنخواه گردان بستانکار خواهند شد .

نکته : شما میتوانید از برگه تنخواه برای ثبت های مرکب دیگر نیز استفاده نمایید .
**برگه تنخواه – جدید – تکمیل کادر جدید  (اطلاعاتی از قبیل تاریخ و نام تنخواه گردان)

پس از ایجاد برگه تنخواه بایستی با تکمیل اطلاعاتی همچون تاریخ ، مبلغ ، طرف حسابی که تنخواه گردان نسبت به آن پرداختی داشته است، کد شناور در صورتی که  طرف حساب شناور پذیر باشد و توضیحات به ازای هر ردیف از تنخواه تکمیل نماییم (کادر برگه تنخواه)

3.گزارش لیست چک های دریافتی و پرداختی و انجام عملیات بر روی آنها:

پس از ثبت چک های دریافتی و پرداختی به منظور پیگیری اطلاعات چک های ثبت شده، دریافت گزارش، انجام عملیاتی همچون وصول چک، ثبت پاس چک، خرج و عودت چک از  قسمت چک های دریافتی و پرداختی امکان پذیر می باشد که در ادامه به تفصیل مورد بحث قرار میگیرد.

1-3. گزارش چک های دریافتی:

در این قسمت با انتخاب گزینه چک های دریافتی کلیه چک های دریافتی که درسیستم ثبت شده است نمایش داده میشود، از این قسمت میتوان گزارش های بسیار کاربردی دریافت نمود تمامی آیتم های ارائه شده در این قسمت قابل فیلتر می باشند از قبیل شماره چک، بانک، مبلغ، سرسید، پرداخت کننده، وضعیت چک که به طور مثال میتوان با فیلتر بر روی شماره چک تنها وضعیت یک چک دریافتی رامورد بررسی قرار دهیم

3.گزارش لیست چک های دریافتی و پرداختی و انجام عملیات بر روی آنها:

پس از ثبت چک های دریافتی و پرداختی به منظور پیگیری اطلاعات چک های ثبت شده، دریافت گزارش، انجام عملیاتی همچون وصول چک، ثبت پاس چک، خرج و عودت چک از  قسمت چک های دریافتی و پرداختی امکان پذیر می باشد که در ادامه به تفصیل مورد بحث قرار میگیرد.

1-3. گزارش چک های دریافتی:

در این قسمت با انتخاب گزینه چک های دریافتی کلیه چک های دریافتی که درسیستم ثبت شده است نمایش داده میشود، از این قسمت میتوان گزارش های بسیار کاربردی دریافت نمود تمامی آیتم های ارائه شده در این قسمت قابل فیلتر می باشند از قبیل شماره چک، بانک، مبلغ، سرسید، پرداخت کننده، وضعیت چک که به طور مثال میتوان با فیلتر بر روی شماره چک تنها وضعیت یک چک دریافتی رامورد بررسی قرار دهیم

2-3. انجام عملیات بر چک های دریافتی:

پس از مشاهده وضعیت چک های دریافتی تغییر وضعیت چک های دریافتی در مرحله بعد قرار میگیرد در این قسمت با انتخاب چک میتوان مواردی همچون برگشت، خرج چک، واگذاری به بانک و وصول چک را ثبت نماییم که در ادامه مورد بحث قرا میگیرد

1-2-3. انجام عملیات بر چک های دریافتی، برگشت چک:
به منظور ثبت برگشت چک کافیست مسیر زیر را طی کنیم

** انتخاب چک- برگشت –تکمیل کادر تغییر وضعیت(درج تاریخ رویداد، حساب دریافت کننده که در هنگام برگشت چک بایستی شخصی باشد که چک از ایشان دریافت شده است)

2-2-3. انجام عملیات بر چک های دریافتی، خرج چک:
به منظور ثبت خرج چک کافیست مسیر زیر را طی کنیم

** انتخاب چک- خرج –تکمیل کادر تغییر وضعیت (درج تاریخ رویداد، حساب دریافت کننده، شخصی است که چک در وجه ایشان خرج شده است، توضیحات)

2-2-3. انجام عملیات بر چک های دریافتی، خرج چک:
به منظور ثبت خرج چک کافیست مسیر زیر را طی کنیم

** انتخاب چک- خرج –تکمیل کادر تغییر وضعیت (درج تاریخ رویداد، حساب دریافت کننده، شخصی است که چک در وجه ایشان خرج شده است، توضیحات)

3-2-3. انجام عملیات بر چک های دریافتی، واگذاری به بانک:
به منظور ثبت واگذارای چک به بانک کافیست مسیر زیر را طی کنیم

** انتخاب چک- واگذاری به بانک –تکمیل کادرتغییر وضعیت (درج تاریخ رویداد، حساب دریافت کننده، اسناد نزد بانک است که واگذار شده است)

4-2-3. انجام عملیات بر چک های دریافتی، وصول چک:
به منظور ثبت وصول چک کافیست مسیر زیر را طی کنیم

** انتخاب چک- وصول –تکمیل کادر تغییر وضعیت (درج تاریخ رویداد، حساب دریافت کننده، حسابی است که وجوه چک به آن واریز شده است، و کارمزد بانکی وصول چک در صورت وجود)

2-3. گزارش چک های پرداختی:

در این قسمت با انتخاب گزینه چک های پرداختی کلیه چک های پرداختی که درسیستم ثبت شده است نمایش داده میشود، از این قسمت میتوان گزارش های بسیار کاربردی دریافت نمود تمامی آیتم های ارائه شده در این قسمت قابل فیلتر می باشند از قبیل شماره چک، بانک، مبلغ، سرسید، دریافت کننده که به طور مثال با فیلتر دریافت کننده تنها چک پرداخت شده به یک شخص خاص را مورد بررسی قرار دهیم

3-3. انجام عملیات بر چک های پرداختی:

پس از مشاهده وضعیت چک های پرداختی تغییر وضعیت چک های پرداختی در مرحله بعد قرار میگیرد در این قسمت با انتخاب چک میتوان مواردی همچون تاریخچه، پاس شد، باطل شد را ثبت نماییم که در ادامه مورد بحث قرا میگیرد

1-3-3. انجام عملیات بر چک های پرداختی، تاریخچه:
به منظور بررسی تاریخچه چک کافیست مسیر زیر را طی کنیم

** انتخاب چک- تاریخچه –در کادر تاریخچه چک کلیه اطلاعات مربو.ط به ثبت چک و تغییراتی که بر آن اعمال شده است نمایش داده میشود

2-3-3. انجام عملیات بر چک های پرداختی ، پاس شد:
به منظور ثبت پاس چک کافیست مسیر زیر را طی کنیم

** انتخاب چک- پاس شد – تکمیل کادر تغییر وضعیت چک ( درج تاریخ رویداد، حساب پرداخت کننده؛ حسابی که از آن وجوه چک پرداختی برداشت شده است)

3-3-3. انجام عملیات بر چک های پرداختی ، باطل شد:
به منظور ثبت ابطال چک کافیست مسیر زیر را طی کنیم

** انتخاب چک- باطل شد – تکمیل کادر تغییر وضعیت چک (درج تاریخ رویداد، حساب پرداخت کننده؛ که معمولا به طور پیش فرض نر افزار شخصی که قبلا چک به ایشان پرداخت شده بود را انتخاب می کند)

  1. تنظیمات:

با توجه به اینکه در سامیار پس از ایجاد سال مالی جدید نیازی به انتقال چک های سال مالی قبل نمیباشد (یکپارچه دیده میشود ) لذا تنها یک بار نیاز هست در زمان شروع به کار با سامیار چک های موجود در کسب کار شما در سامیار وارد شود .پس در هنگام ورود اولیه اطلاعات به نرم افزار سامیارجهت ثبت چک های اول دوره دریافتی و پرداختی بایستی ثبت چک ها را از این قسمت انجام دهیم

نکته : در صورتی که نیاز دارید گزارش چک ها را  در انتهای سال قبل و یا در هر تاریخی از گذشته مشاهده نمایید کافیست در لیست چک ها دکمه جستجو را زده و فیلد تاریخ را پر کنید ،در نتیجه حستجو انجام شده شما وضعیت همه چک ها تا آن تاریخ را میتوانید مشاهده نمایید .
1-4. چک های دریافتی اول دوره:

به منظور ثبت چک های اول دوره دریافتی کافیست مسیر زیر را طی نماییم
**تنظیمات- چک های اول دوره دریافتی- تکمیل کادر جدید ( درج اطلاعاتی همچون شماره چک، تاریخ دریافت، تاریخ سرسید، پرداخت کننده (اینکه توسط چه شخصی پرداخت شده است)، وضعیت چک، حساب دریافت کننده (اینکه جزو چه اسناد قرار میگیرد اسناد نزد صندوق یا بانک) مبلغ و نام بانک)

1-4. چک های پرداختی اول دوره:

به منظور ثبت چک های اول دوره پرداختی کافیست مسیر زیر را طی نماییم
**تنظیمات- چک های اول دوره پرداختی- تکمیل کادر جدید ( درج اطلاعاتی همچون شماره چک، تاریخ پرداخت، تاریخ سرسید، پرداخت کننده (اینکه جزو چه اسنادی قرار میگیرد اسنادپرداختی از صندوق یا بانک)، دریافت کننده (اینکه به چه شخصی پرداخت شده است) مبلغ و نام بانک)

نکته مهم : پس از ثبت برگه های دریافت، پرداخت، تنخواه و تغییر وضعیت که در اسناد دریافتی و پرداختی ثبت شده است  بایستی آیکن صدور سند را انتخاب نماییم.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*